17 ارديبهشت 1400
 
راهنمای مجوز
كد درخواستنام نوع درخواستراهنما
 
2301مجوز تأسیس گلخانه
2302مجوز تأسیس دامداری
2401جواز تاسیس مراکز بهزیستی
9017واگذاری
17010بازرگانی
18000واگذاری اراضی دولتی داخل حریم شهر